Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Akbaba M: Kliniğimizde Uygulanan Oftalmik B-scan Ultrasonografi Sonuçları. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:1, 1988, 66-71

2. Akbaba M, Hepdoğan B, Soylu M: Özellik Gösteren İlginç Göz İçi ve Orbita Yabancı Cisimleri.  Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:1, 1988, 89-92

3. Varinli İ, Slem G, Varinli S, Akbaba M: Solitary Eusinophilic Granuloma on the Lateral Orbital Wall.  Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:4, 1988, 573-75

4. Yalaz M, Oğuz M, Yağmur M, Kaya A, Doran F: Orbita Tümörlerinde Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri. T Oft Gaz 20, 1989, 56-59

5. Akman H, Arıboğan A, Yalaz M, Işık G: Propofol ve Thiopentonun Göz İçi Basıncına Laringoskopi ile Entübasyonun Sebep Olduğu Hemodinamik Değişikliklere Etkilerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 1990, 15:2, 173-78

6. Yalaz M, Soylu M, Özcan K, Slem G, Varinli S: Gözde Nadir Bir Parazitoz: Dirofilarya Konjonktiva. T Oft Gaz 20: 1990, 454-55

7. Yalaz M, Varinli S, Varinli İ: Oftalmik Tümör ve Tümör Benzeri Lezyonların Kliniko-Patolojik Değerlendirilmesi. T Oft Gaz 20: 1990, 462-66

8. Kıvanç Ö, Yalaz M, Acartürk S, Varinli İ: Orbital Ekzenterasyonlarda Temporal Kas Flebi İle Onarım. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg 16:1, 1991, 31-36

9. Acar MA, Akbaba M, Yalaz M: Çukurova Bölgesinde Aftöz Stomatit Prevalansı. Deri Hast Frengi Araş 25:1, 1991, 35-37

10. Yalaz M: Ptozis Cerrahisindeki Yenilikler. T Oft Gaz 21: 1991, 423-28

11. Yalaz M, Slem G: Pseudoeksfoliasyon Sendromunda Ön Kamara Açısı Genişliğinin Glokom Üzerine Olan Etkisi. Türkiye Klinikleri Oft Derg Cilt 1, Sayı 1, 1992, 75-77

12. Yalaz M, Slem G: Tiroid Hastalıklarına Bağlı Kapak Retraksiyonunda Cerrahi Yöntemler. Türkiye Klinikleri Oft Derg Cilt 1, Sayı 2, 1992, 141-43

13. Bozdemir H, Sarıca Y, Yalaz M, Karataş M: Hipertiroid Oftalmopatilerde Visual Uyarılmış Potansiyeller. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg Cilt 18, 1993, 25-29

14. Anlı A, Yağmur M, Yalaz M, Slem G: Çocukluk Çağı Oftalmik Tümörleri. Acta Oncologica Turcica, Cilt 28, No 1-2, 1995, 13-15

15. Yalaz M, Anlı A, Yağmur M, Demircan N, Slem G, Tanyeli A: Retinoblastom: Tanı, Tedavi ve Sonuçlar. . Acta Oncologica Turcica, Cilt 28, No 3-4, 1995, 83-86

16. Demircan N, İşigüzel İ, Yalaz M, Soylu M, Eroğlu A, Aikimbaev KS: Santral ve Branş Ven tıkanıklığında Hemodinamik Değişiklikler (Renkli Doppler Görüntüleme Analizi). Retina-Vitreus, Sayı 3, 1995, 87-93

17. Yağmur M, Güleç A, Yalaz M, Ersöz TR: Konjonktivanın İnvaziv Squamöz Hücreli Karsinomunda Uygulanan Kitle Eksizyonu ile Kriyoterapi Tedavisinin Erken Sonuçları. MN Oftalmoloji, Cilt 3, Sayı 3, Retina-Tümör Özel Sayısı, 1996, 115-17

18. Özdemir N, Soylu M, Ersöz TR, Yalaz M, Slem G: Betaxolol Tedavisi Alan Açık Açılı Glokomlu Olgularda Orbital Kan Akımı Değişikliklerinin Renkli Doppler Görüntüleme İle Analizi. MN Oftalmoloji, 3:2, 1996, 130-32

19. Yalaz M, Soylu M, Demircan N, İşigüzel İ, Aikimbaev KS: Oftalmik Tümörlerde Renkli Doppler Görüntüleme. MN Oftalmoloji, Cilt 3, Sayı 3, Retina-Tümör Özel Sayısı, 1996, 133-37

20. Soylu M, Demircan N, İşigüzel İ, Yalaz M, Hacıyakupoğlu S, Aikimbaev KS: Anterior Nonarteritik İskemik Optik Nöropatide Görülen Hemodinamik Değişiklikler. Retina-Vitreus, Sayı 3, 1996, 639-43

21. Yalaz M, Özgan Y: Skatrisyel Üst Kapak Entropionunda Cerrahi Yöntemler. T Oft Gaz, 27: 1997, 72-5

22. Yalaz M, İşigüzel İ: Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Artıran Faktörler. T Oft Gaz, 27;1997, 132-135

23. Yalaz M, İşigüzel İ, Demircan N, Soylu M, Aikimbaev KS, Burgut R: Yaşa Bağlı Oküler Hemodinamik Değişiklikler. MN Oftalmoloji Derg 6(4): 1999, 390-93

24. Yalaz M, Özcan AA, Demircan N, Yağmur M: Fasial Paralizili Olgularda Lagoftalminin Düzeltilmesi. T Oft Gaz 31; 8 (4): 2001, 534-540

25. Erdoğan H, Argın A, Yalaz M, Hacıyakupoğlu G: Konjenital Ptozis ve Şaşılık Birlikteliği. T Oft Gaz, 34: 2005, 473-79

26. Argın A, Erdoğan H, Yalaz M: Kronik Progressif Oftalmoplejili Olgularda Tedavi Yaklaşımları. T Oft Gaz, 35: 2005, 93-99

27. Yalaz M: Orbita Sellüliti ve Preseptal Sellülit. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2:42, 2006, 87-93

28. Yalaz M: Göz Kapağı Kenarını İçe Döndüren Sebepler ve Tedavi Yaklaşımları. Oküloplastik Cerrahi Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 3:25, 2007, 29-33

29. Beden Ü, Yalaz M, Güngör İ, Süllü Y, Erkan D: Lateral Kantal Tendon ile Periorbital  Antropometrik Değerlerdeki Coğrafik Farklılıklar. T Oft Gaz, 37:2007, 320-24

30. Buttanrı İB, Serin D, Akbaba M, Karslıoğlu Ş, Kara S: İdyopatik Orbital İnflamasyon Ön Tanılı Olgularda Biyopsi Sonuçlarımız. Turk J Ophthalmol 2014;44: 301-5

31. Akbaba M: Anterior Levator Cerrahisi, Argın MA editör, Blefaroptozis Özel Sayısı, 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri 2018: 31-5

32. Akbaba M: Orbita Travmalarında Yaklaşım ve Cerrahi Uygulamalar. Gürdal C, editör, Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018: 98-103

Paylaş: Pinterest Facebook Twitter Whatsapp Linkedin